Üye Kayıt Formu

tuzuk-logo

 

Vefa Lisesi mezunları, öğretmenleri ve mensupları tarafından kurulan ilk dernek, 21 Temmuz 1947 yılında faaliyete geçen Vefa’dan Yetişenler Derneği’dir.

Vefa’dan Yetişenler Derneği’nin  zaman içerisinde fonksiyonunu yitirmesi üzerine, bir devamı olarak 27.12.1973 tarihinde Vefalılar Derneği kurulmuştur.

Sizlerde Vefa Lisesi Mezunu iseniz Derneğimize üye olmak için aşağıdaki formu doldurup Derneğimize elden teslim etmeniz gerekmektedir.

uye-kayit

Vefa Lisesi 144 Yaşında

01 Mayıs 2016 Pazar

Saat :13.00

“BOZA GÜNÜ”

OKULUMUZDA BULUŞALIM

Tüm Vefalıları Bekliyoruz

Dernek Tüzüğü

TÜZÜĞÜ

YENİ  ŞEKLİ 

Derneğin Adı Ve Merkezi

Madde 1 - Derneğin Adı: “…VEFALILAR DERNEĞİdir.

Derneğin Merkezi  İstanbul ’dadır.

Derneğin Amacı Ve Bu Amacı Gerçekleştirmek İçin Dernekçe Sürdürülecek Çalışma Konuları Ve Biçimleri

Madde 2 -  A - Dernek, Aşağıda yazılı hususları gerçekleştirmek. amacı ile kurulmuştur.

  a- Üyeleri arasında işbirliği,beraberliği,yardımlaşma ve dayanışmayı sağlamak ,Vefa sevgisini yaymak.

  b- Vefa Lisesi ,Vefa  Lisesi Eğitim Vakfı, Vefa Lisesi Okul Aile Birliği, Vefa Spor Kulübü ve özellikle Vefalıların  kurdukları veya kuracakları kuruluşlar ile daimi ilişki tesis etmek , her türlü yardım ve dayanışmayı sağlamak ve işbirliği yapmak.

   c-  Vefa Lisesi öğrencilerine maddi  ve manevi yardımlar yapmak ve sağlamak, her yıl derece alanlara törenle armağan dağıtmak , yüksek öğrenim yapabilmeleri  için  burs vermek.

 d-  Üyelerin ve ailelerinin  her türlü  ,dinlenmeleri,eğlenmeleri, spor yapmaları, sağlıklarının korunmaları  ve sosyal ihtiyaçları için yeteri kadar kamping , dinlenme evleri, kitaplıklar, yurtlar, çocuk kreşleri, lokaller ,açık ve kapalı spor ve sosyal tesisleri ve  benzer kuruluşlar meydana getirmek , kurmak ve işletmek.                                                                                                                   e-  Üyelerinin ve ailelerinin birbirleriyle tanışmaları için  sosyal ve  kültürel  toplantılar , yurt  içi  ve dışı geziler , piknikler , balo ve konserler ve benzeri her türlü organizasyonlar yapmak.

f-      Dernek ileVefa spor kulübünün her türlü tesislerinden karşılıklı olarak üyelerin faydalandırılması için  spor kulübü ile gerekli anlaşmaları yapmak.                                                

g-     Vefa Lisesinin kuruluş yıldönümlerini  her yıl geliştirerek ve muntazam olarak düzenlemek , düzenlenmesini  sağlamak ve bunu için diğer Vefa kuruluşları ile işbirliği yapmak.

 h - Vefa Camiası tarafından kurulacak olan her türlü teşekküllerin ve yardımlaşma sandıklarının  kurulmasına yardımcı olmak i

 ı Her türlü kültürel ve sosyal faaliyetler ve yardımlar yapmak.

i - Üyelere  ihtiyaçları  halinde sağlık yardımları yapmak , sağlık tesisleri ve yaşlılar evi yaparak, üyelerinin istifadesine sunmak.

B -   Dernekçe Sürdürülecek Çalışma Konuları ve Biçimleri

a-Derneğin faaliyetlerinin etkinleştirilmesi ve geliştirilmesi için inceleme ve araştırmalar yapmak, 

b-Kurs, seminer, konferans ve panel gibi eğitim çalışmaları düzenlemek ,

c -Amacın gerçekleştirilmesi için gerekli olan her türlü bilgi, belge, doküman ve yayınları temin etmek, dokümantasyon merkezi oluşturmak, çalışmalarını duyurmak için amaçları doğrultusunda gazete, dergi, kitap gibi yayınlar ile üyelerine dağıtmak üzere çalışma ve bilgilendirme bültenleri çıkarmak,

d-Amacın gerçekleştirilmesi için  sağlıklı bir çalışma ortamını sağlamak, her türlü teknik araç ve gereci, demirbaş ve kırtasiye malzemelerini temin etmek ,

e-Gerekli izinler alınmak şartıyla yardım toplama faaliyetlerinde bulunmak ve yurt içinden ve yurt dışından bağış kabul etmek ,

f -Tüzük amaçlarının gerçekleştirilmesi için ihtiyaç duyduğu gelirleri temin etmek amacıyla iktisadi, ticari ve sanayi işletmeler  kurmak ve işletmek,

g-Üyelerinin yararlanmaları ve boş zamanlarını değerlendirebilmeleri için lokal açmak, sosyal ve kültürel tesisler kurmak ve bunları tefriş etmek ,

h -Üyeleri arasında beşeri münasebetlerin geliştirilmesi ve devam ettirilmesi için  yemekli toplantılar, konser, balo, tiyatro, sergi, spor, gezi ve eğlenceli etkinlikler vb. düzenlemek veya üyelerinin bu tür etkinliklerden yararlanmalarını sağlamak,

i-Dernek faaliyetleri için ihtiyaç duyulan taşınır, taşınmaz mal satın almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek ve taşınmazlar üzerinde ayni hak tesis etmek ve kaldırmak .

j-Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi durumunda vakıf kurmak, federasyon kurmak veya  kurulu bir federasyona katılmak, Gerekli izin alınarak derneklerin izinle kurabileceği tesisleri kurmak,

k-Uluslararası faaliyette bulunmak, yurt dışındaki dernek veya kuruluşlara üye olmak ve bu kuruluşlarla proje bazında  ortak  çalışmalar yapmak veya yardımlaşmak,

l-Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi halinde, 5072 sayılı Dernek ve Vakıfların Kamu Kurum ve Kuruluşları ile İlişkilerine Dair Kanun hükümleri saklı kalmak üzere, kamu kurum ve kuruluşları ile görev alanlarına giren konularda ortak projeler yürütmek,

m-Dernek üyelerinin yiyecek, giyecek gibi zaruri ihtiyaç maddelerini ve diğer mal ve hizmetlerle kısa vadeli kredi ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla sandık kurmak,

n-Gerekli görülen yerlerde dernek faaliyetlerini yürütmek amacıyla temsilcilik açmak,

o-Derneğin amacı ile ilgisi bulunan ve kanunlarla yasaklanmayan alanlarda, diğer derneklerle veya vakıf, sendika ve benzeri sivil toplum kuruluşlarıyla ortak bir amacı gerçekleştirmek için platformlar oluşturmak.

Madde-3- Derneğin Şubeleri ve Temsilcilikleri,

Derneğin şubesi yoktur.

Dernek  Genel Kurulu  Yönetim kurulunun  önerisi ile gerekli görülen  yerlerde İstanbul ili dışında Temsilcilik açabilir.

Madde – 4 – Derneğin kurucu üyelerinin  kimlikleri  Derneğin kurucu üyelerinin ad  ve soyadları ,meslekleri, ikametgahları, uyrukları  tüzüğün sununda yazılır.                                    Üye Olma Hakkı ve Üyelik İşlemleri  ;

 Fiil ehliyetine sahip bulunan ve derneğin amaç ve ilkelerini benimseyerek bu doğrultuda çalışmayı kabul eden ,Vefalılık ve Vefa sevgisine sahip bulunanlar arasında , Vefa Lisesi  ( Gündüz ve akşam  ) mezunları ve bu lisede öğrencilik yapmış ve yapanlar ile , Müdür, öğretmen , idare memuru,Okul Aile Birliği başkanı olarak görev yapmış ve yapmakta olanlar, Vefa Spor Kulübümüzün Divan , Yönetim ve Denetleme kurullarında görev yapmış ve yapmakta olanlar, Vefa Lisesi eğitim Vakfı Kurullarında görev yapmış ve yapmakta olanlar ,Vefalılar Derneği’ne asıl üye olabilmek için Dernek tarafından hazırlanmış olan  “ Üyeliğe giriş belgesini “ doldururlar.Ancak Derneğin  üç  yıllık üyeliğini doldurmuş olan iki asıl üyesi tarafından tavsiye edilmiş olmaları şarttır.  Dernek başkanlığına yazılı olarak yapılacak üyelik başvurusu, dernek yönetim kurulunca en çok otuz gün içinde üyeliğe kabul veya isteğin reddi şeklinde karara bağlanır ve sonuç yazıyla başvuru sahibine bildirilir. Başvurusu kabul edilen üye, bu amaçla tutulacak deftere kaydedilir.Derneğin asıl üyeleri, derneğin  kurucuları ile müracaatları üzerine üyeliğe kabul edilen kişilerdir.

Üyelik Çeşitleri

Madde – 5 -  Derneğin   Asıl, Aday, Onursal ve  fahri olmak üzere dört çeşit üyeliği vardır.

Asıl Üye : Tüzük hükümlerine uygun olarak derneğe girmiş , Ad ve soyadları noter tasdikli üye kayıt defterine kaydedilmiş üyeler.

Aday üye : Vefa Lisesi son sınıf  öğrencileri  aday üye statüsünde derneğe üye olabilirler, Yönetim kurulu bu üyelerin müracaatını karar bağlar. Oy hakları yoktur, isterlerse aidat ödeyebilirler. Bu sıfat mezuniyetle sona erer.

Onursal  Üye : Vefaya ve ülkeye maddi manevi büyük hizmet ve yardımları dokunanlara divan kurulu teklifi ve yönetim kurulu kararıyla  Onursal üyelik verilmiş üyelerdir.Oy hakları yoktur, isterlerse aidat ödeyebilirler.

Fahri  Üye : Yönetim kurulu kararıyla fahri üye olarak kabul edilmiş üyelerdir.Fahri üyelerden üç yılını doldurmuş olanlara mevcut  asıl üye sayısının  yüzde üç nispetini geçmemek üzere yönetim kurulu takdiri ile asıl üye olma hakkı verilir ve bu husus giriş belgesini doldurmak üzere davet edilerek kendilerine bildirilir.

Üyelikten Çıkma      

Madde 6- Her üye yazılı olarak bildirmek kaydıyla, dernekten çıkma hakkına sahiptir.Üyenin istifa dilekçesi yönetim kuruluna ulaştığı anda çıkış işlemleri sonuçlanmış sayılır. Üyelikten ayrılma, üyenin derneğe olan birikmiş borçlarını sona erdirmez.

Madde 7-Dernek üyeliğinden çıkarılmayı gerektiren haller.

1-Dernek tüzüğüne aykırı davranışlarda bulunmak,

2-Verilen görevlerden sürekli kaçınmak,

3-Yazılı ikazlara rağmen üyelik aidatını altı ay içinde ödememek,

4 -Dernek organlarınca verilen kararlara uymamak,

5-Üye olma şartlarını kaybetmiş olmak,

Yukarıda sayılan durumlardan birinin tespiti halinde yönetim kurulu kararı ile üyelikten çıkarılır.

Dernek üyeliğinden çıkarılanların b u çıkarma kararında haklı sebep bulunmadığı ileri sürülerek genel kurula itiraz hakları vardır. Genel kurul, üyelikten çıkarma hakkında son kararı verir.Dernekten çıkan veya çıkarılanlar, üye kayıt defterinden silinir ve dernek malvarlığında hak iddia edemez.

Dernek  Organları

Madde 8-Derneğin organları aşağıda gösterilmiştir.

1- Genel kurul,

2- Divan Kurulu          

3- Yönetim kurulu,

4- Denetim Kurulu

Dernek Genel Kurulunun Kuruluş Şekli, Toplanma  Zamanı, Çağrı Ve Toplantı Usulü

Madde 9 - Genel kurul , derneğin en yetkili  karar organı olup; derneğe kayıtlı ve aidat  borcu

Olmayan üyelerden oluşur.

 Genel Kurul Toplantıları

Madde – 10 - Genel Kurul iki şekilde toplanır ;

a-      Her yıl  Mart ayı içersinde olağan ,

b-     Yönetim ve denetleme kurullarının ayrı ayrı  gerekli gördüğü hallerde veyahut dernek asıl üyelerinin beşte birinin yazılı isteği üzerine olağanüstü toplanır. Genel kurul toplantıya yönetim kurulu tarafından çağrılır.

Yönetim kurulu, genel kurulu toplantıya çağırmazsa; üyelerden birinin başvurusu üzerine sulh hakimi, üç üyeyi genel kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirir .

Madde – 11- Çağrı Usulü

Yönetim kurulu, dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler. Genel kurula katılma hakkı bulunan üyeler, en az on beş gün önceden, günü, saati, yeri ve gündemi bir gazetede ilan edilmek veya  yazılı ya da elektronik posta ile bildirilmek suretiyle toplantıya çağrılır. Bu çağrıda, çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün, saat ve yerde yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı ile ikinci toplantı arasındaki süre yedi günden az, altmış günden fazla olamaz.

Toplantı, çoğunluk sağlanamaması sebebinin dışında başka bir nedenle geri bırakılırsa, bu durum geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle, ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç altı ay içinde yapılması zorunludur. Üyeler ikinci toplantıya, birinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır.

Genel kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz .

Madde  -12– Toplantı  yeri ve toplantı yeter sayısı

Genel  kurul   toplantıları, dernek merkezinin bulunduğu  İlde yapılır.

Genel kurul, katılma hakkı bulunan üyelerin salt çoğunluğu ile toplanır. Çoğunluğun sağlanamaması  sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz, tüzük değişikliği ve derneğin feshi hallerinde üçte ikisinin  oyuyla karar alınır.  Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

Madde – 13 – Toplantı  Usulü

Genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesi toplantı yerinde hazır bulundurulur. Toplantı yerine girecek üyelerin resmi makamlarca verilmiş kimlik belgeleri, yönetim kurulu üyeleri veya yönetim kurulunca görevlendirilecek görevliler tarafından kontrol edilir. Üyeler, yönetim kurulunca düzenlenen listedeki adları karşısına imza koyarak toplantı yerine girerler.

Toplantı yeter sayısı sağlanmışsa durum bir tutanakla tespit edilir  ve  toplantı  yönetim kurulu başkanı veya görevlendireceği yönetim kurulu üyelerinden biri tarafından  açılır. Toplantı yeter sayısı sağlanamaması halinde de yönetim kurulunca bir tutanak düzenlenir.

Açılıştan sonra, toplantıyı yönetmek üzere bir başkan ve yeteri kadar başkan vekili ile yazman seçilerek divan heyeti oluşturulur.

Dernek organlarının seçimi için yapılacak oylamalarda, oy kullanan üyelerin divan heyetine kimliklerini göstermeleri ve hazırun listesindeki isimlerinin karşılarını imzalamaları zorunludur .

Toplantının yönetimi ve güvenliğinin sağlanması divan başkanına aittir. Genel kurul, gündemdeki konuların görüşülerek karara bağlanmasıyla sonuçlandırılır. Genel kurulda her üyenin bir oy hakkı vardır; üye oyunu şahsen kullanmak zorundadır.

Toplantıda görüşülen konular ve alınan kararlar bir tutanağa yazılır ve divan Heyeti   tarafından birlikte imzalanır.  Toplantı sonunda, tutanak ve diğer belgeler yönetim kurulu başkanına teslim edilir. Yönetim kurulu başkanı bu belgelerin korunmasından ve yeni seçilen yönetim kuruluna yedi gün içinde teslim etmekten sorumludur.

Genel Kurulun Oy kullanma ve Karar Alma Usul ve Şekilleri

Madde 14 Genel kurulda, yönetim ve denetim kurulu üyelerin seçimleri gizli oylama ile diğer konulardaki kararlar ise aksine karar alınmamışsa açık olarak oylanır. Gizli oylar, toplantı başkanı tarafından mühürlenmiş kağıtların veya oy pusulalarının üyeler tarafından gereği yapıldıktan sonra içi boş bir kaba atılması ile toplanan ve oy vermenin bitiminden sonra açık dökümü yapılarak belirlenen oylardır.

Açık oylamada,  genel kurul başkanının belirteceği yöntem uygulanır.

Genel kurul kararları, toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğuyla alınır. Şu kadar ki, tüzük değişikliği ve derneğin feshi kararları, ancak toplantıya katılan üyelerin üçte iki çoğunluğuyla alınabilir .

         Genel Kurulun Görev ve Yetkileri

Madde 15 Aşağıda yazılı hususlar genel kurulca görüşülüp karara bağlanır.  

1- Dernek organlarının  seçimi,

2-Dernek tüzüğünün değiştirilmesi

3-Yönetim ve denetim kurulları raporlarının görüşülmesi ve yönetim kurulunun ibrası,

4-Yönetim kurulunca hazırlanan bütçenin görüşülüp aynen veya değiştirilerek kabul edilmesi,

5-Dernek için gerekli olan taşınmaz malların satın alınması veya mevcut taşınmaz malların satılması hususunda yönetim kuruluna yetki verilmesi,

6-Yönetim kurulunca dernek çalışmaları ile ilgili olarak hazırlanacak yöneltmelikleri inceleyip aynen veya değiştirilerek onaylanması,

7-Dernek yönetim ve denetim kurullarının kamu görevlisi olmayan başkan ve üyelerine verilecek ücret ile her türlü ödenek, yolluk ve tazminatlar ile dernek hizmetleri için görevlendirilecek üyelere ve ehil kişilere yetki vermek ve  verilecek gündelik ve yolluk miktarlarının tespit edilmesi,

8-Derneğin federasyona katılması ve ayrılmasının kararlaştırılması ve bu hususta yönetim kuruluna yetki verilmesi,

9-Derneğin uluslar arası faaliyette bulunması, yurt dışındaki dernek ve kuruluşlara üye olarak katılması veya ayrılması,

10 –Tüzüğün 2.maddesinde yer alan sair hususlarda Yönetim Kuruluna yetki vermek.     

11-Derneğin   fesih edilmesi ,

12-Yönetim kurulunca  teklif edilen diğer önerileri incelenip  karara bağlanması,

13-Mevzuatta genel kurulca yapılması belirtilen diğer görevlerin yerine getirilmesi,Genel kurul, derneğin en yetkili organı olarak derneğin diğer bir organına verilmemiş olan işleri görür ve yetkileri kullanır.Genel kurul, derneğin diğer organlarını denetler ve onları haklı sebeplerle her zaman görevden alabilir.

Madde 16– Divan Kurulu ,     Dernek asıl üyeleri arasından iki yıl süre ile görev yapmak üzere Genel Kurul tarafından seçilen Yirmi bir asıl ve altı yedek üyeden oluşur.Divan Kurulu  seçimden sonraki on gün içinde yapacağı ilk toplantıda ,iki yıl süre ile açık veya gizli oy çokluğu ile bir Başkan , bir Başkan  Yardımcısı ve bir Sekreter ile yardımcısını seçer.Toplantılar çoğunlukla yapılır.Bir takvim yılı içinde en az üç toplantı yapılması zorunludur.                                  

Madde – 17–Divan Kurulunun görev ve yetkileri

a-Tüzük ve yönetmeliklerin uygulanmasını takip etmek, Doğabilecek   anlaşmazlıkları halletmek ve tüzük değişiklik taslakları ve hazırlanan yönetmelikler hakkında ki görüşlerini  yönetim kuruluna vermek.

b-Dernek iç denetimi ve tesisleri için gerekli olan yönetmeliklerin ve değişikliklerin kurullar tarafından hazırlanmasını sağlamak ve görüşleri ile yönetim kuruluna vermek.

c-Soruşturmayı ve incelemeyi gerektiren hususlarda geçici kurullar kurmak ,görevlendirmek ve verilecek raporları görüşerek karar bağlamak ve durumu Yönetim kuruluna bildirmek.

d-Yetkili kurulların işbaşında olmadıkları hallerde kurulların  görev ve yetkilerine haiz olacak geçici kurullar kurmak ve gerekirse bu kurulları da değiştirmek ve yenilerini kurmak,

e-Yetkili kurallara aday göstermek 

Yönetim Kurulunun Teşkili, Görev  ve Yetkileri  

Madde 18 Yönetim kurulu  Dernekte bir yılını doldurmuş asıl üyeler arasından iki yıl süre ile genel kurul tarafından seçilen on beş asıl ve altı yedek üye olarak genel kurulca gizli oyla seçilir.

Madde 19 – Çalışma Şekli

Yönetim kurulu, seçimden sonraki  on gün içinde yapacağı ilk  toplantısında  İki yıl süreyle görev yapmak üzere açık veya gizli oy çokluğu ile  görev bölüşümü yaparak bir başkan,  bir  başkan yardımcısı, bir genel  sekreter, bir genel sekreter yardımcısı , bir   sayman ve üyeleri  seçer ,. 

Yönetim kurulu ayda en az bir defa çoğunlukla toplanır. Görev sureleri sona eren veya çekilmiş sayılan üyelerin yetkili kurullara tekrar seçilmeleri mümkündür. Eşit  oy alanlar ,üye kayıtlarına göre sıralanır . Yönetim kurulu toplantılarında Yönetim Kurulu yedek üyeleri , Vefa Lisesi Müdürü veya temsilcisi , Vefa Lisesi Eğitim Vakfı Başkanı veya temsilcisi, Okul Aile  birliği Başkanı veya temsilcisi, Vefa spor Kulübü Başkanı veya temsilcisi  ile şeref misafirleri ve Dernek üyeleri davet sureti ile katılabilirler  ve görüşlerini açıklayabilirler, fakat oy kullanamazlar.Yönetim Kurulu tüm üyelerin haberdar edilmesi şartıyla   her zaman toplantıya çağrılabilir.Üye tam sayısının yarıdan bir fazlasının hazır bulunmasıyla toplanır.Kararlar toplantıya katılan üye tam sayısının salt çoğunluğu ile alınır.

Yönetim kurulu asıl üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu taktirde genel kurulda aldığı oy çokluğu sırasına göre yedek üyelerin göreve çağrılması mecburidir.  İzinsiz ve özürsüz olarak üst üste üç toplantıya veya üst üste beş toplantıdan üçüne katılmadıkları kurulca tespit edilenler ( İzin ve özürler geçerli toplantı sayısının yarısını geçmez ve bu husus üyenin seçildiği tarihten müddetini tamamlayıncaya kadar devamlı tatbik olunur .) Yönetim Kurulu üye sayısı , boşalmalar sebebiyle yedeklerinde getirilmesinden sonra ,üye tam sayısının yarısından aşağı düşerse genel kurul mevcut yönetim kurulu üyeleri veya denetim kurulu tarafından bir ay içinde toplantıya çağrılır.Çağrının yapılmaması halinde dernek üyelerinden birinin başvurusu üzerine mahallin Sulh Hukuk Hakimi duruşma yaparak dernek üyeleri arasından seçeceği üç kişiyi , bir ay içinde genel kurulu toplamakla görevlendirebilir        

 Madde 20–Yönetim Kurulunun Görev ve yetkileri

Yönetim kurulu aşağıdaki hususları yerine getirir .

         1-Derneği temsil etmek veya bu hususta kendi üyelerinden bir veya birkaçına yetki vermek,

         2-Gelir ve gider hesaplarına ilişkin  hesapları yapmak ve gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayarak genel kurula sunmak,

         3-Derneğin çalışmaları ile ilgili yönetmelikleri hazırlayarak genel kurul onayına sunmak

         4-Genel kurulun verdiği yetki ile taşınmaz mal satın almak, derneğe ait taşınır ve taşınmaz malları satmak, bina veya tesis inşa ettirmek, kira sözleşmesi yapmak, dernek lehine rehin ipotek veya ayni haklar tesis ettirmek, veya kaldırmak.

         5-Gerekli görülen yerlerde temsilcilik açılmasını sağlamak

         6-Genel kurulda alınan kararları uygulamak,

         7-Her faaliyet yılı sonunda derneğin yıllık bilanço ve yönetim kurulu çalışmalarını açıklayan raporunu düzenlemek,  toplandığında genel kurula sunmak

         8-Bütçedeki fonlar ve maddeler arasında aktarmalar yapmak,

         9-Derneğe üye alınması veya üyelikten çıkarılma hususlarında karar vermek.

10-Derneğin amacını gerçekleştirmek için her çeşit kararı almak ve uygulamak,

11-Mevzuatın kendisine verdiği diğer görevleri  yapmak ve yetkileri kullanmak ,

Denetim Kurulunun Teşkili, Görev ve Yetkileri

Madde 21-Denetim kurulu ,Dernekte üç yılını doldurmuş olan asıl üyeler arasından iki yıl süre ile görev yapmak üzere  üç asıl üç yedek  üye olarak genel kurulca gizli oyla seçilir. Denetleme kurulu seçimden sonraki beş gün içinde yapacağı ilk toplantıda , iki yıl süre ile görev yapacak açık veya gizli oyla bir Başkan seçer.

Denetim kurulu asıl üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu taktirde genel kurulda aldığı oy çokluğu sırasına göre yedek üyelerin göreve çağrılması zorunludur.

Denetim Kurulunun Görev ve Yetkileri

Madde 22 - Denetim kurulu; derneğin, tüzüğünde gösterilen amaç ve amacın gerçekleştirilmesi için sürdürüleceği belirtilen çalışma konuları doğrultusunda faaliyet gösterip göstermediğini, defter, hesap ve kayıtların mevzuata ve dernek tüzüğüne uygun olarak tutulup tutulmadığını, dernek tüzüğünde tespit edilen esas ve usullere göre ve bir yılı geçmeyen aralıklarla denetler ve denetim sonuçlarını bir rapor halinde yönetim kuruluna ve toplandığında genel kurula sunar. Gerektiğinde genel kurulu toplantıya çağırır. Denetleme kurulu seçimden sonraki beş gün içinde yapacağı ilk toplantıda bir yıl süre ile açık veya gizli oyla bir başkan seçer.

Mali İşlerin Yürütülmesi

Madde 23-  Derneğin her türlü mali işleri ,Genel kurul tarafından onaylanan yıllık bütçesine uygun olarak yönetim kurulu tarafından yürütülür.

Bütçe Yılı

Madde 24 -  Derneğin bütçe yılı bir takvim yılıdır,

Derneğin Gelir Kaynakları

Madde 25  Derneğin gelir kaynakları aşağıda sayılmıştır.

         1-Üye Aidatı: Üyelerden yıllık olarak 30 YTL aidat alınır. Bu miktarları artırmaya veya eksiltmeye genel kurul yetkilidir. Yüksek öğrenim gören öğrenciler öğrenim süresince aidatın % 50 ‘ sini  öderler.

         2-Gerçek ve tüzel kişilerin kendi isteği ile derneğe yaptıkları bağış ve yardımlar.

3-Dernek tarafından tertiplenen çay ve yemekli toplantı, gezi ve eğlence, temsil, konser, spor yarışması ve konferans gibi faaliyetlerden sağlanan gelirler,

4-Derneğin mal varlığından elde edilen gelirler,

5-Yardım toplama hakkındaki mevzuat hükümlerine uygun olarak toplanacak bağış ve yardımlar.

6-Derneğin, amacını gerçekleştirmek için ihtiyaç duyduğu geliri temin etmek amacıyla giriştiği ticari faaliyetlerden elde edilen kazançlar.

7-Diğer gelirler.      

Derneğin Defter Tutma Esas ve Usulleri ve Tutulacak Defterler

Madde 26 - Defter tutma esasları;

Dernekte, işletme hesabı esasına göre defter tutulur. Ancak, yıllık brüt gelirin 2005 yılı için 500 Bin YTL’yi aşması durumunda takip eden hesap döneminden başlayarak bilanço esasına göre defter tutulur.

Bilanço esasına geçilmesi durumunda, üst üste iki hesap döneminde yukarıda belirtilen haddin altına düşülürse, takip eden yıldan itibaren işletme hesabı esasına dönülebilir.

Yukarıda belirtilen hadde bağlı kalmaksızın yönetim kurulu kararı ile bilanço esasına göre defter tutulabilir.

Derneğin ticari işletmesi açılması durumunda, bu ticari işletme için, ayrıca Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre defter tutulur .

Madde 27 – Kayıt  Usulü  Derneğin defter ve kayıtları Dernekler Yönetmeliğinde belirtilen usul ve esasa uygun olarak tutulur.

Madde 28 – Tutulacak Defterler

Dernekte, aşağıda yazılı defterler tutulur.

a)İşletme hesabı esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir:

1-Karar Defteri: Yönetim kurulu kararları tarih ve numara sırasıyla bu deftere yazılır ve kararların altı toplantıya katılan üyelerce imzalanır.

2-Üye Kayıt Defteri: Derneğe üye olarak girenlerin kimlik bilgileri, derneğe giriş ve çıkış tarihleri bu deftere işlenir. Üyelerin ödedikleri giriş ve yıllık aidat miktarları bu deftere işlenebilir.

3-Evrak Kayıt Defteri: Gelen ve  giden evraklar, tarih ve sıra numarası ile bu deftere kaydedilir. Gelen evrakın asılları ve giden evrakın kopyaları dosyalanır. Elektronik posta yoluyla gelen veya giden evraklar çıktısı alınmak suretiyle saklanır.

4-Demirbaş Defteri: Derneğe ait demirbaşların edinme tarihi ve şekli ile kullanıldıkları veya verildikleri yerler ve kullanım sürelerini dolduranların kayıttan düşürülmesi bu deftere işlenir.

5-İşletme Hesabı Defteri: Dernek adına alınan gelirler ve yapılan giderler açık ve düzenli olarak bu deftere işlenir.

6-Alındı Belgesi Kayıt Defteri: Alındı belgelerinin seri ve sıra numaraları, bu belgeleri alan ve iade edelerin adı, soyadı ve imzaları ile aldıkları ve iade ettikleri tarihler bu deftere işlenir.

b)Bilanço esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir:

1-(a) bendinin 1, 2, 3 ve 6 ncı alt bentlerinde kayıtlı defterler bilanço esasında defter tutulması durumunda da  tutulur .

2-Yevmiye Defteri, Büyük Defter ve Envanter Defteri: Bu defterlerin tutulma usulü ile kayıt şekli Vergi Usul Kanunu ile bu Kanununun Maliye Bakanlığına verdiği yetkiye istinaden yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğleri esaslarına göre yapılır.

Madde 29 – Defterlerin Tasdiki Dernekte, tutulması zorunlu olan defterler kullanmaya başlamadan önce il dernekler müdürlüğüne veya notere tasdik ettirilir. Bu defterlerin kullanılmasına sayfaları bitene kadar devam edilir ve defterlerin ara tasdiki yapılmaz. Ancak, bilanço esasına göre tutulan defterler ile form veya sürekli form yapraklı defterlerin, kullanılacağı yıldan önce gelen son ayda, her yıl yeniden tasdik ettirilmesi zorunludur.

Madde 30 - Gelir Tablosu ve Bilançoların Düzenlenmesi  İşletme hesabı esasına göre kayıt tutulması durumunda yıl sonlarında (31 Aralık) (Dernekler Yönetmeliği EK-16’da belirtilen) “İşletme Hesabı Tablosu” düzenlenir. Bilanço esasına göre defter tutulması durumunda ise, yıl sonlarında (31 Aralık), Maliye Bakanlığınca yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğlerini esas alarak bilanço ve gelir tablosu düzenlenir.

Derneğin Gelir ve Gider İşlemleri

Madde 31 - Gelir ve gider belgeleri;

Dernek gelirleri, (Dernekler Yönetmeliği EK- 17’de örneği bulunan) “Alındı Belgesi” ile tahsil edilir. Dernek gelirlerinin bankalar aracılığı ile tahsili halinde banka tarafından düzenlenen dekont veya hesap özeti gibi belgeler alındı belgesi yerine geçer.

Dernek giderleri ise fatura, perakende satış fişi, serbest meslek makbuzu gibi harcama belgeleri ile yapılır. Ancak derneğin, Gelir Vergisi Kanununun 94’üncü maddesi kapsamında bulunan ödemeleri için Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre gider pusulası, bu kapsamda da bulunmayan ödemeleri için (Dernekler Yönetmeliği EK-13’te örneği bulunan) “Gider Makbuzu” düzenlenir.

Dernek tarafından kişi, kurum veya kuruluşlara yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri (Dernekler Yönetmeliği EK-14’te örneği bulunan) “Ayni Yardım Teslim Belgesi” ile yapılır. Kişi, kurum veya kuruluşlar tarafından derneğe yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri ise (Dernekler Yönetmeliği EK-15’te örneği bulunan) “Ayni Bağış Alındı Belgesi ile kabul edilir.

Alındı Belgeleri

Dernek gelirlerinin tahsilinde kullanılacak “Alındı Belgeleri” (Dernekler Yönetmeliği EK- 17’de gösterilen biçim ve ebatta) yönetim kurulu kararıyla, matbaaya bastırılır.

Alındı belgelerinin bastırılması ve kontrolü, matbaadan teslim alınması, deftere kaydedilmesi, eski ve yeni saymanlar arasında devir teslimi ve alındı belgesi ile dernek adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler tarafından bu alındı belgelerinin kullanımına ve toplanılan gelirlerin teslimine ilişkin hususlarda Dernekler Yönetmeliğinin ilgili hükümlerine göre hareket edilir.

Yetki Belgesi

Dernek adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler, yetki süresi de belirtilmek suretiyle, yönetim kurulu kararı ile tespit edilir. Gelir tahsil edecek kişilerin açık kimliği, imzası ve fotoğraflarını ihtiva eden (Dernekler Yönetmeliği EK- 19’da örneği bulunan) “Yetki Belgesi “ dernek tarafından üç nüsha olarak düzenlenerek, dernek yönetim kurulu başkanınca onaylanır. Yetki belgelerinin birer sureti dernekler birimlerine verilir. Yetki belgesi ile ilgili değişiklikler yönetim kurulu başkanınca, on beş gün içerisinde dernekler birimine bildirilir.

Dernek adına gelir tahsil edecek kişiler, ancak adlarına düzenlenen yetki belgelerinin bir suretinin dernekler birimine verilmesinden itibaren gelir tahsil etmeye başlayabilirler.

Yetki belgesinin kullanımı, yenilenmesi, iadesi ve sair hususlarda Dernekle r Yönetmeliğinin ilgili hükümlerine göre hareket edilir.

Gelir ve Gider Belgelerinin Saklama Süresi;

Madde 32 - Defterler hariç olmak üzere, dernek tarafından kullanılan alındı belgeleri, harcama belgeleri ve diğer belgeler özel kanunlarda belirtilen süreler saklı kalmak üzere, kaydedildikleri defterlerdeki sayı ve tarih düzenine uygun olarak 5 yıl süreyle saklanır.

Beyanname Verilmesi

Madde 33 - Derneğin, bir önceki yıla ait faaliyetleri ile gelir ve gider işlemlerinin yıl sonu itibarıyla sonuçlarına ilişkin (Dernekler Yönetmeliği EK-21’de sunulan) “Dernek Beyannamesi” dernek yönetim kurulu tarafından doldurarak, her takvim yılının ilk dört ayı içinde dernek başkanı tarafından mahallin mülki idare amirliğine verilir.

Bildirim Yükümlülüğü

Madde 34-Mülki amirliğe yapılacak bildirimler ;

Genel Kurul Sonuç Bildirimi

Olağan veya olağanüstü genel kurul toplantılarını izleyen otuz gün içinde, yönetim ve denetim kurulları ile diğer organlara seçilen asıl ve yedek üyeleri içeren (Dernekler Yönetmeliği EK-3 te sunulan)  “Genel Kurul Sonuç Bildirimi” ve ekleri yönetim kurulu başkanı tarafından mülki idare amirliğine bildirilir:

Genel kurul sonuç bildirimine;

1-Divan başkanı, başkan yardımcıları ve yazman tarafından imzalanmış genel kurul toplantı tutanağı örneği,

2-Tüzük değişikliği yapılmışsa, tüzüğün değişen maddelerinin yeni ve eski şekli ile dernek tüzüğünün son şeklinin her sayfası yönetim kurulunca imzalanmış örneği eklenir .

Taşınmazların bildirilmesi

Derneğin edindiği taşınmazlar tapuya tescilinden itibaren otuz gün içinde (Dernekler Yönetmeliği EK-26’da sunulan) “Taşınmaz Mal Bildirimi”ni doldurmak suretiyle mülki idare amirliğine bildirilir. Yurtdışından Yardım Alma Bildirimi Dernek tarafından, yurtdışından yardım alınacak olması durumunda yardım alınmadan önce (Dernekler Yönetmeliği EK-4’te belirtilen) “Yurtdışından Yardım Alma Bildirimi” iki nüsha olarak doldurup mülki idare amirliğine bildirimde bulunurlar. Bildirim formuna, yurt dışından yardım alınması hususunda alınmış yönetim kurulu kararı örneği, varsa bu konuda düzenlenen protokol, sözleşme ve benzeri belgeler ile yardımın aktarıldığı hesaba ilişkin dekont, ekstre ve benzeri belgenin bir örneği de eklenir. Nakdi yardımların bankalar aracılığıyla alınması ve kullanılmadan önce bildirim şartının yerine getirilmesi zorunludur.Kamu Kurum Ve Kuruluşları İle Birlikte Yürütülen Ortak Projelerle ilgili Bildirim ( Dernekler yönetmeliği ek:23 ‘te gösterilen )   “Proje Bildirimi”ne eklenerek, protokol tarihini izleyen Biray içinde dernek merkezinin bulunduğu yerin valiliğine verilir.

Değişikliklerin bildirilmesi

Derneğin yerleşim yerinde meydana gelen değişiklik  (Dernekler Yönetmeliği EK-24’te belirtilen) “Yerleşim Yeri Değişiklik Bildirimi”; genel kurul toplantısı dışında dernek organlarında meydana gelen değişiklikler (Dernekler Yönetmeliği EK-25’te belirtilen) “Dernek Organlarındaki Değişiklik Bildirimi” doldurulmak suretiyle, değişikliği izleyen otuz gün içinde mülki idare amirliğine bildirilir.

Dernek tüzüğünde yapılan değişik te tüzük değişikliğinin yapıldığı genel kurul toplantısını izleyen otuz gün içinde, genel kurul sonuç bildirimi ekinde mülki idare amirliğine bildirili.

Derneğin İç Denetimi Madde -35- Dernekte genel kurul, yönetim kurulu veya denetim kurulu tarafından iç denetim yapılabileceği gibi, bağımsız denetim kuruluşlarına da denetim yaptırılabilir. Genel kurul, yönetim kurulu veya bağımsız denetim kuruluşlarınca denetim yapılmış olması, denetim kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.Denetim kurulu tarafından en geç yılda bir defa derneğin denetimi gerçekleştirilir.  

Derneğin Borçlanma Usulleri           

Madde 36-Dernek amacını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç duyulması halinde yönetim kurulu kararı ile borçlanma yapabilir. Bu borçlanma   Genel Kuruldan alınacak yetki ile kredili mal ve hizmet alımı konularında olabileceği gibi nakit olarak ta yapılabilir. Ancak bu borçlanma, derneğin gelir kaynakları ile karşılanamayacak miktarlarda ve derneği  ödeme güçlüğüne düşürecek nitelikte yapılamaz.

Tüzüğün Ne Şekilde Değiştirileceği

Madde 37 - Tüzük değişikliği genel kurul kararı ile yapılabilir.

Genel kurulda tüzük değişikliği yapılabilmesi için genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

Tüzük değişikliği için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan üyelerin oylarının 2/3’ü’dür. Genel kurulda  tüzük değişikliği oylaması açık olarak yapılır.

Derneğin  Feshi ve  Mal Varlığının  Tasfiye   Şekli

Madde 38  - Dernek genel kurulu her zaman derneğin feshine karar verebilir.

Genel kurulda fesih konusunun görüşülebilmesi için genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

Fesih kararının alınabilmesi için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan üyelerin oylarının 2/3’ü’dür. Genel kurulda  fesih kararı oylaması açık olarak yapılır.

Tasfiye İşlemleri

Madde 39

Genel kurulca fesih kararı verildiğinde, derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi son yönetim kurulu üyelerinden oluşan tasfiye kurulunca yapılır. Bu işlemlere, feshe ilişkin genel kurul kararının alındığı veya kendiliğinden sona erme halinin kesinleştiği tarihten itibaren başlanır. Tasfiye süresi içinde bütün işlemlerde dernek adında “tasfiye halinde” Vefalılar  Derneği” ibaresi kullanılır.

Tasfiye kurulu, mevzuata uygun olarak derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi işlemlerini baştan sonuna kadar tamamlamakla görevli ve yetkilidir. Bu kurul, önce derneğin hesaplarını inceler. İnceleme esnasında derneğe ait defterler, alındı belgeleri, harcama belgeleri, tapu ve banka kayıtları ile diğer belgelerinin tespiti yapılarak varlık ve yükümlülükleri bir tutanağa bağlanır. Tasfiye işlemeleri sırasında derneğin alacaklılarına çağrıda bulunulur ve varsa malları paraya çevrilerek alacaklılara ödenir. Derneğin alacaklı olması durumunda alacaklar tahsil edilir. Alacakların tahsil edilmesi ve borçların ödenmesinden sonra kalan tüm  para,  mal ve hakları, genel kurulda belirlenen yere devredilir. Genel kurulda alınacak kararda  Vefa Lisesi Kuruluşları öncelikle belirlenir.  devredilecek yer belirlenmemişse derneğin   malvarlığı Vefa Kuruluşlarından birine  devredilir.

Tasfiyeye ilişkin tüm işlemler tasfiye tutanağında gösterilir ve tasfiye işlemleri, mülki idare amirliklerince haklı bir nedene dayanılarak verilen ek süreler hariç üç ay içinde tamamlanır.

Derneğin para, mal ve haklarının tasfiye ve intikal işlemlerinin tamamlanmasını müteakip tasfiye kurulu tarafından durumun yedi gün içinde bir yazı ile dernek merkezinin bulunduğu yerin mülki idare amirliğine bildirilmesi ve bu yazıya tasfiye tutanağının da eklenmesi zorunludur.

Derneğin defter ve belgelerini tasfiye kurulu sıfatıyla son yönetim kurulu üyeleri saklamakla görevlidir. Bu görev, bir yönetim kurulu üyesine de verilebilir. Bu defter ve belgelerin saklanma süresi beş yıldır.

Hüküm Eksikliği

Madde 40 - Bu tüzükte belirtilmemiş hususlarda 5253 sayılı Dernekler Kanunu, Türk Medeni Kanunu ve bu Kanunlara atfen çıkartılmış olan Dernekler Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuatın dernekler hakkındaki hükümleri uygulanır.

Madde 41 - İş bu tüzük 42 ( Kırk  İki  )  maddeden ibarettir,  Ve kabulü tarihinde yürürlüğe girer.  05 OCAK 2010  

Vefalılar Evi

Okuluyla evlenen adamın öyküsü...

(2 Ağustos 2015 - Sn. Uğur Dündar Kaleminden)

Yaklaşık 15 gün boyunca telefonlarımıza cevap vermeyince, dernek başkanımız Hakkı Baliç'i arayıp, sağlığından endişelendiğimi söyledim.
Vefalılar Derneği'nin tek kişilik ordu gibi çalışan değerli Başkanı Hakkı Bey, “Merak etmeyin ben gider bakarım” dedi.
Telaşlanmakta haklıydım. Zira son yıllarda peş peşe ameliyatlar geçirmiş ve kalın bağırsakları belindeki bir torbaya konulmuştu.
Haliç-Fener'deki evinde tek başına yaşıyor, huzur evine götürme ya da bakıcı tutma önerilerimizi geri çeviriyordu.
Israrlarımız karşısında ise bunlara gerek olmadığını söylemekle yetiniyordu.
İlerlemiş yaşına karşın yemeklerini kendisi yapıyor, çamaşırlarını da titreyen elleriyle yıkıyordu.
Bayramları el öpmeye gittiğimizde kapıda sevinçle karşılıyor ama ikramda bulunduktan sonra yine kapıdan uğurluyordu.
Neden içeriye davet etmediği hepimiz için merak konusuydu.
Hiç evlenmemişti.
Sorulduğunda “Ben okulumla evliyim, lisemizin tüm öğrencileri de benim evlatlarım” derdi.
Oysa bizim liseden sonra İktisadi Ticari Bilimler Akademisi'ni bitirmiş, çalıştığı Merkez Bankası'ndan da müdür olarak emekli olmuştu.
Demek ki kalbi, aşk düzeyinde sevdiği Vefa Lisesi'nde kalmıştı.

* * *

Vefa Lisesi mezunları 1872'den bu yana eğitim veren okullarının kuruluş yıldönümünü, her yıl mayıs ayının ilk pazar günü, boza içerek kutlarlar.
Onu ilk kez, yıllar önce bir ‘Boza Günü' şenliğinde tanıdım.
Bahçedeki coşkulu kutlamadan önce konferans salonunda konuşmalar yapılıyor, okulun ihtiyaçları dile getiriliyordu.
Sahnedeki sunucunun esprilerle konukları eğlendirmeye çalıştığı sırada, tüm bakışlar aniden kapıya çevrilmişti.
O gelmişti.
Yakaları kalkık pardesüsü, fötr şapkasının altındaki sert bakışlı yüz ifadesiyle, Casablanca filminin ölümsüz aktörü Humphrey Bogart'ı andırıyordu.
Oturmadan sahneye ilerledi ve şapkasıyla herkesi selâmladıktan sonra hiç unutamadığım konuşmasına başladı.
Salonda ne kadar varlıklı işadamı, ünlü avukat, doktor ve serbest meslek sahibi varsa isim isim sayıyor, “Bugüne kadar sizi yetiştiren okulunuz için ne yaptınız? Haydi pamuk eller cebe” diyordu. Sonra da teker teker hepsinden ne kadar para tahsil edeceğini söylüyor, vermeyeni derneğin dergisinde tüm Vefa camiasına duyurmakla korkutuyordu.

* * *

Yanımdakilere Bogart'ın beyaz perdede canlandırdığı sert karakterleri çağrıştıran kişinin kim olduğunu sordum.
“Büyük Vefalı Muhittin Gelgin ağabey” dediler.
O günden sonra Vefalıların korkuyla karışık bir saygıyla sevdikleri Muhittin ağabeyle dost olduk.
Her sabah işe gider gibi okula geliyor, eksikleri, öğretmen ve öğrencilerin ihtiyaçlarını tespit ederek, bunları karşılamak için hepimize görevler veriyordu.
Kendisi de emekli maaşından aç kalmayacak kadar bir parayı ayırdıktan sonra, geri kalanıyla yoksul öğrencileri okutuyordu.
Öylesine dürüst bir insandı ki, okulda yediği öğle yemeklerinin parasını bile hemen muhasebeye öderdi.

* * *

Tanıdıkça ona olan saygım da, sevgim de artıyordu.
Muhittin ağabeyin unutulmaz müdürlerimizden Sakin Öner ve Hakkı Baliç'le oluşturduğu ekip, tarihi liseye adeta bir devrim yaşatıyordu.
Örneğin okuluna aşık bir başka büyük Vefalı olan Nejat Ekrem Basmacı ağabeyimiz tek başına köhne konferans salonunu yenilemiş, 17 Ağustos depreminin verdiği ağır fiziki hasar kısa sürede giderilmiş, tüm derslikler pırıl pırıl hale getirilmiş, bilgisayar başta olmak üzere müthiş bir teknolojik altyapı hamlesi gerçekleştirilmişti.
Okulumuz 5 yıllık Anadolu Lisesi statüsünün sağlanmasıyla da ülkemizin en seçkin liseleri arasındaki yerini almıştı.
Kısacası depremin sebep olduğu enkazın altından parmakla gösterilecek örnek bir eğitim kurumu çıkmıştı.
Yaşanan tek kelimeyle devrimdi.
Ve her devrim gibi bunun da bir önderi vardı:
Muhittin Gelgin…
Bizler onun çıraklarıydık.

* * *

Benim endişelenip haber vermemden sonra Hakkı Bey hemen Fener'deki eve gitti. Kapıyı zorla açtırıp içeriye girdiğinde, yürek yakan yoksulluk görüntüsüyle karşılaşmıştı. Tek oda ve bir tuvaletten oluşan evde büyük bir masa, bir sandalye, yatak ve duvarda asılı kocaman Atatürk portresinden başka hiçbir eşya yoktu. Muhittin ağabey, günlerdir, belki de hiçbir şey yemeden oracıkta yatıyordu. Hakkı Bey koşulları anlatırken “Daha fazlasını söylemeye yüreğim el vermiyor”diyordu.
Masanın üzerindeki her şey Vefa Lisesi ile ilgiliymiş. Bir de zarf duruyormuş. Zarfı açıp baktığında ne görsün?
Bir miktar para ve bunların verileceği öğrencilerin listesi…
91 yaşındaki koca çınarın son nefesini vereceği yatağında bile yoksul çocuklarımızı düşünmüş olması karşısında Hakkı Bey kendini tutamayıp hüngür hüngür ağlamaya başlamış.

* * *

Tabii hemen hastaneye kaldırıldı. Özenle bakıldığı için bir ara düzelir gibi olduysa da kısa süre sonra akciğer yetmezliğinden hayata gözlerini yumdu.
Vefalılar 2006 yılının karlı bir kış günü cenazesini Eyüp'teki aile kabristanına defnederlerken tabutu omuzlayanlardan biri de okulumuzun hamisi, bugün 95 yaşında olan Nejat Ekrem Basmacı'ydı.

* * *

Okuluna adanmış bir ömür bitti ama tüm Vefalıların gönlünde Muhittin Gelgin efsanesi yaşıyor.
Vefalılar şimdi topladıkları bağışlarla onun en büyük hayallerinden biri olan ‘Vefalılar Evi'ni inşa ediyor.
Yaşasaydı kesinlikle karşı çıkardı ama bu eve onun adı veriliyor.

Vefalılar Evi Açılışından Kareler